Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

Par. 1. Zagadnienia wstępne.

 

 1. Niniejszy regulamin zawiera zasady i tryb świadczenia usług, w tym w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną odbywających się za pośrednictwem strony internetowej, która jest dostępna pod adresem elektronicznym Duoinvest.pl, zwaną dalej „Serwisem”.
 2. Przedmiotowy regulamin jest zgodny z wymaganiami określonymi w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 4. Operatorem serwisu jest Duoinvest.pl sp. z o.o., ul. Korkowa 24a, 04-502 Warszawa, KRS 0000843142, NIP 9522206461.

 

Par. 2. Słownik pojęć.

 

Terminy użyte w przedmiotowym regulaminie oznaczają:

 1. Inwestycja - zamieszczone w serwisie przez Pożyczkobiorcę ogłoszenie oferty zawarcia umowy pożyczki lub udziału w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów oraz akcji. 
 2. Duoinvest.pl - serwis internetowy działający pod adresem pod adresem www.duoinvest.pl udostępniany użytkownikom Internetu przez operatora, stanowiący internetową platformę usług – ogłoszeń pożyczkowych.
 3. Operator - Duoinvest.pl sp. z o.o., ul. Korkowa 24a, 04-502 Warszawa, KRS 0000843142, NIP 9522206461
 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu
 5. Usługa – zespół czynności świadczonych przez Duoinvest.pl sp. z o.o., ul. Korkowa 24a, 04-502 Warszawa, KRS 0000843142, NIP 9522206461, poprzez internetową platformę usług – ogłoszeń pożyczkowych Duoinvest.pl w zakresie i na zasadach przyjętych w niniejszym regulaminie, zaś w zakresie nieuregulowanym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
 6. Usługodawca – operator serwisu wskazany w par. 1 pkt 4. 
 7. Pożyczkodawca – osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w Inwestycji za pośrednictwem Duoinvest.pl na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie, będąca Użytkownikiem; 
 8. Pożyczkobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna zakwalifikowana do Inwestycji będąca Użytkownikiem; 
 9. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Operatora zindywidualizowane i unikatowe konto umożliwiające korzystanie z Usługi przy użyciu hasła służącego do logowania się;
 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument regulujący kwestie związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną; 

 

Par. 3. Świadczone usługi.

 

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Duoinvest.pl usługę polegającą na prowadzeniu internetowej platformy usług umożliwiającej użytkownikom ogłaszanie Inwestycji, tj. zamieszczone w serwisie przez Pożyczkobiorcę ogłoszenie oferty zawarcia umowy pożyczki lub udziału w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów oraz akcji. 
 2. Usługodawca w ramach Usługi świadczy także czynności dodatkowe polegające na przygotowaniu i przedstawieniu oferty zawierającej wybrany przez Pożyczkodawcę sposób zabezpieczenia pożyczki. 
 3. Usługodawca w ramach Usługi w imieniu i na polecenie Pożyczkodawcy zobowiązuje się także do przekazywania niespłaconych i wymagalnych wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek współpracującym z Operatorem przedsiębiorstwem windykacyjnym lub kancelarii radcy prawnego. 

 

Par. 4. Osoby uprawnione do korzystania z Usługi. 

 

 1. Z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Duoinvest.pl za zasadach i zakresie przyjętym przez niniejszy regulamin może korzystać każda osoba fizyczna i osoba prawna,  nadto posiadająca aktywne konto na Duoinvest.pl, przy czym prawem właściwym dla stosunków umownych, w tym także dla oceny zdolności do czynności prawnych i zdolności zaciągania zobowiązań, jest prawo polskie. 
 2. Założenie konta następuje po uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu oraz jego poszczególnych postanowień. Świadczenie Usługi bez aktywnego konta na Duoinvest.pl nie jest możliwe. 
 3. Jakiegokolwiek czynności dokonywane przez osobę trzecią przy wykorzystaniu Konta Użytkownika będą uznane za skuteczne. Operator nie odpowiada za skutki wynikające z nierzetelnego postępowania Użytkownika związanego z udostępnianiem haseł osobom trzecim. Użytkownik winien we własnym zakresie zabezpieczyć poufność haseł. 
 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o wszelkich przypadkach naruszenia zasad odnoszących się do kwestii bezpieczeństwa i korzystania Konta, w szczególności zaś nieautoryzowanego użycia hasła i nazwy użytkownika. 

 

Par. 5 Warunki techniczne korzystania z Duoinvest.pl.

 

 1. Strona internetowa Operatora występująca pod domeną jest skonfigurowana do rozdzielczości 1024 X 768. 

 

 1. Korzystanie ze strony internetowej Duoinvest.pl w sposób umożliwiający wykorzystywanie jej funkcji, w tym także logowanie się na Konto, jest możliwe pod następującymi warunkami technicznymi sprzętu będącego komputerem lub urządzeniem mobilnym:
 2. a) zainstalowanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Android, iOS, Windows Phone. 
 3. b) zainstalowanie oprogramowania Flash 7 lub nowszego Quicktime, Aprobat Reader; 

 

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezapewnienie przez Użytkownika właściwych warunków technicznych, jak również z tytułu nieprawidłowego korzystania ze sprzętu lub oprogramowania przez Użytkownika, nieuprawnionego działania osoby trzeciej, nieprawidłowego działania serwera lub odnośnie do wystąpienia siły wyższej. 

 

Par. 6. Wyłączenie korzystania z Duoinvest.pl.

 

 1. Zakazane jest korzystanie z serwisu Duoinvest.pl w sposób i w celu przewidzianym przez Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
 2. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika w serwisie Duoinvest.pl treści naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a także takich, które naruszają dobra osobiste osób trzecich, są powszechnie uznane za wulgarne lub obelżywe, mają rasistowski charakter, bądź dyskryminują określone osoby ze względu na ich przynależność etniczną, wyznaniową, niepełnosprawność, światopogląd lub orientację seksualną. 
 3. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika w serwisie Duoinvest.pl treści bezpośrednio lub pośrednio stanowiących reklamę, w tym w szczególności usług konkurencyjnych wobec Duoinvest. pl. 

 

Par. 7. Rejestracja. 

 

 1. Użytkownik będący Pożyczkodawcą dokonuje rejestracji poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Duoinvest.pl poprzez wskazanie adresu poczty elektronicznej, loginu i numeru telefonu., bądź też poprzez rozmowę telefoniczną z Operatorem, podczas której do systemu wprowadzane są dane identyfikujące dany podmiot. 
 2. Użytkownik będący Pożyczkobiorcą dokonuje rejestracji poprzez rozmowę telefoniczną z Operatorem, podczas której do systemu wprowadzane są dane identyfikujące dany podmiot, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w trakcie spotkania z przedstawicielem Operatora. 
 3. Użytkownik zamierzający ogłosić Inwestycję zobowiązany jest nadto do wskazania swoich danych rejestrowych ujawnionych wcześniej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych lub też rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych. 
 4. Po odbyciu rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem będącym Pożyczkobiorcą i wprowadzeniem jego danych do systemu, serwis Duoinvest.pl weryfikuje poprawność wskazanych danych. W przypadku poprawności i tychże oraz akceptacji Inwestycji Operator przesyła na wskazany przez Użytkownika będącego Pożyczkobiorcą adres poczty elektronicznej umowę o świadczenie usług w zakresie i formie wskazanej w przedmiotowym Regulaminie. Po zawarciu umowy, serwis Duoinvest.pl umieszcza Inwestycję na stronie internetowej. 
 5. Po dokonaniu rejestracji na zasadach wyżej przyjętych zasadach Pożyczkodawca nie może udzielić jakiemukolwiek Użytkownikowi będącemu Pożyczkobiorcą zarejestrowanemu w serwisie Duoinvest.pl pożyczki lub sfinansować udziału w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów oraz akcji jakiemukolwiek Użytkownikowi będącemu Pożyczkobiorcą zarejestrowanemu w serwisie Duoinvest.pl poza systemem Duoinvest.pl. Powyższe dotyczy także osób pozostających w związku małżeńskim, rodzeństwa, wstępnych i zstępnych w linii prostej, osób pozostających w stałym pożyciu z Pożyczkodawcą  będącym osobą fizyczną lub członkiem zarządu osoby prawnej. Powyższe dotyczy także spółek, w których Pożyczkodawca będący osobą fizyczną lub osobą prawną ma udziały lub akcje w wysokości przynajmniej 50% kapitału zakładowego lub zasiada w zarządzie takiej spółki. Zastrzeżenie powyższe obowiązuje w okresie 12 miesięcy od momentu rejestracji. Za naruszenie powyższego zakazu Usługodawcy przysługuje kara umowna odpowiadająca 20% kwoty Inwestycji. Par. 8. Ocena ryzyka

 

 1. Pożyczkodawca zobowiązany jest do samodzielnej oceny ryzyka związanego z umieszczeniem Inwestycji w serwisie Duoinvest.pl. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji związanych z czynnościami prawnymi podjętymi w wyniku dojścia do skutku umowy będącej rezultatem umieszczonej w serwisie Duoinvest.pl Inwestycji. 
 2. Operator nie jest stroną umów będących rezultatem umieszczonej w serwisie Duoinvest.pl Inwestycji. 
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, integralność i rzetelność danych wskazanych w związku z rejestracją zdefiniowaną w par. 6 niniejszego regulaminu. 

Par. 9. Postępowanie w ramach Inwestycji. 

 

 1. Inwestycja ogłaszana jest przez Pożyczkobiorcę i zawiera następujące elementy: a) kwotę pożyczki lub kwotę odpowiadającej udziałowi w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów oraz akcji oraz liczbę udziałów lub akcji nabywanych za wskazaną kwotę;
 1. b) maksymalne wynagrodzenie za udzielenie pożyczki
 2. c) rodzaj i cel inwestycji, na której sfinansowanie ma zostać udzielona pożyczka lub kwota odpowiadającej udziałowi w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów oraz akcji; 
 3. d) termin zwrotu pożyczki i ewentualnie transze pożyczki
 4. e) czas trwania Inwestycji zdefiniowanej w par. 2 ust. 1 niniejszego regulaminu. 
 5. f) sposób zabezpieczenia roszczeń wynikających z zwartej umowy pożyczki
 1. Maksymalną kwotę pożyczki w każdej Inwestycji ustala Pożyczkobiorca.
 2. Minimalna oferta Pożyczkodawcy jest każdorazowo określona przez niego w ramach każdej trwającej Inwestycji.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z błędów i oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich zawartych w Inwestycji. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Pożyczkobiorca odnośnie do treści sformułowanej przez siebie Inwestycji, zaś Pożyczkodawca odnośnie do złożenia przez siebie oświadczenia woli w trakcie trwania Inwestycji. 
 4. W odpowiedzią na umieszczoną na Duoivest.pl Inwestycję Pożyczkodawcy składają oblatowi oferty zawarcia umowy pożyczki lub propozycje udziału w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów oraz akcji. 
 5. W przypadku, gdy liczba ofert zawarcia umowy pożyczki przewyższa kwotę pożyczki ogłoszoną w Inwestycji przez Pożyczkobiorcę, wówczas serwis Duoinvest.pl wybiera ofertę zawarcia umowy pożyczki najbardziej korzystną dla Pożyczkobiorcy uwzględniając tę, która oferuje najniższe wynagrodzenie z tytułu udzielenia pożyczki. W przypadku wielu ofert obejmujących taką samą kwotę proponowanej kwoty pożyczki decyduje ta, która oferuje najbardziej względne dla Pożyczkobiorcy zasady spłaty tejże, w szczególności zaś wysokość wynagrodzenia z tytułu udzielenia pożyczki. W przypadku złożenia ofert obejmujących różne kwoty pożyczki, natomiast takie same kwoty wynagrodzeń, decyduje ta, która oferuje najwyższą kwotę pożyczki. W przypadku wielu ofert obejmujących taką samą kwotę proponowanej kwoty pożyczki oraz tak samo względne dla Pożyczkobiorcy zasady spłaty tejże, w szczególności zaś wysokość wynagrodzenia z tytułu udzielenia pożyczki, decyduje okoliczność związana z momentem złożenia oferty jako najwcześniejszej. 
 6. W przypadku, gdy Pożyczkodawca zaoferuje pożyczkę odpowiadającą całości zadeklarowanej przez Pożyczkobiorcę kwoty, a nadto najniższe wynagrodzenie, wówczas wygrywa niniejsza oferta, zaś wynagrodzenie Pożyczkodawcy ulega podwyższeniu do wysokości wynagrodzenia oferowanego przez kolejnego oferenta, zwane dodatkowym wynagrodzeniem. 
 7. W przypadku, gdy liczba ofert udziału w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów oraz akcji w związku z liczbą udziałów lub akcji nabywanych za wskazaną kwotę przewyższa kwotę żądanej kwoty pieniężnej ogłoszoną w Inwestycji przez Pożyczkobiorcę, wówczas serwis Duoinvest.pl wybiera ofertę zawarcia umowy w przedmiocie udziału w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów najbardziej korzystną dla Pożyczkobiorcy uwzględniając tę, która oferuje najmniejszą liczbę udziałów lub akcji, które mają być nabyte lub objęte za wskazaną kwotę pieniężną. W przypadku wielu ofert obejmujących taką samą liczbę udziałów lub akcji, które mają być nabyte lub objęte za wskazaną kwotę pieniężną decyduje okoliczność związana z momentem złożenia oferty jako najwcześniejszej. 
 8. Pożyczkodawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę zawarcia umowy pożyczki lub propozycję udziału w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów oraz akcji przed terminem zamknięcia Inwestycji. Wówczas oferent nie jest związany złożoną przez siebie ofertą. 
 9. Inwestycja trwa do czasu określonego przez serwis Duoinvest.pl. Pożyczkobiorca może odwołać Inwestycję w każdym czasie. Wówczas przestają wiązać Pożyczkobiorców wszelkie oferty złożone w trakcie trwania Inwestycji. 
 10. Serwis Duoinvest.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia Inwestycji w każdym czasie ze względu na zbyt wysokie ryzyko inwestycyjne lub w przypadku ujawnienia nieprawdziwych i nierzetelnych informacji dotyczących Pożyczkobiorcy lub Pożyczkodawcy. Wówczas przestają wiązać Pożyczkobiorców wszelkie oferty złożone w trakcie trwania Inwestycji. 
 11. Z chwilą skutecznego zamknięcia Inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, dochodzi do zawarcia pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą umowy pożyczki lub umowy w przedmiocie udziału w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów oraz akcji.

 

Par. 10. Czynności po zamknięciu Inwestycji 

 

 1. Z chwilą zamknięcia Inwestycji na zasadach przyjętych w par. 8 ust. 11 serwis Duoinvest.pl generuje potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki lub umowy w przedmiocie udziału w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów oraz dokumenty niezbędne do udzielania zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy pożyczki. Serwis Duoinvest.pl świadczy niezbędną i podstawową pomoc techniczną Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy w tym zakresie.
 2. Nadto serwis Duoinvest.pl generuje Ogólne Warunki Umów Pożyczek będący dokumentem prawnie obowiązującym między stronami zawierającymi umowę pożyczki. 
 3. W przypadku, gdy pożyczka jest zabezpieczona hipoteką, serwis Duoinvest.pl świadczy pomoc w ustanowieniu tej formy zabezpieczenia, w szczególności w zakresie przygotowania dokumentacji oraz skontaktowania stron z notariuszem. Niezależnie od powyższego Duoinvest.pl  nie ponosi odpowiedzialności za błędy dotyczące dokumentacji, jak i potencjalną niezgodność danych ujawnionych w dokumentach z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. 
 4. W przypadku zawarcia umowy w przedmiocie udziału w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów, serwis Duoinvest.pl świadczy pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji oraz skontaktowania stron z notariuszem. Niezależnie od powyższego Duoinvest.pl  nie ponosi odpowiedzialności za błędy dotyczące dokumentacji, jak i potencjalną niezgodność danych ujawnionych w dokumentach z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. 
 5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest powiadomić serwis Duoinvest.pl za pomocą poczty elektronicznej o przekazaniu mu środków pieniężnych przez Pożyczkodawcę, w tym w zakresie kwoty przelewu oraz daty zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Pożyczkobiorcy. 
 6. Pożyczkodawca jest zobowiązany powiadomić serwis Duoinvest.pl  za pomocą poczty elektronicznej o popadnięciu przez Pożyczkobiorcę w zwłokę. 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia między stronami zawartych umów. Usługodawca nie pośredniczy w przekazywaniu kwot między stronami zawartych umów.
 8. Po zamknięciu Inwestycji w sposób opisany wyżej Pożyczkodawca nie może wycofać się z uprzednio zawartej umowy pożyczki lub umowy w przedmiocie udziału w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów. W przypadku rezygnacji z woli wykonania umowy pożyczki lub umowy w przedmiocie udziału w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów Pożyczkodawca zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy prowizji wynikającej ze świadczonych usług oraz zwrotu poniesionych przez Usługodawcę poniesionych kosztów transakcyjnych. W przypadku dojścia do skutku umowy pożyczki lub umowy w przedmiocie udziału w inwestycji na zasadach przewidzianych przez ustawę – Kodeks spółek handlowych dotyczących organizacji spółek odnośnie do nabywania, zbywania i obejmowania udziałów w kwocie będącej 100% Inwestycji niezależnie od rezygnacji danego Pożyczkodawcy, zobowiązany on jest do zapłaty Usługodawcy prowizji wynikającej ze świadczonych usług oraz zwrotu poniesionych przez Usługodawcę poniesionych kosztów transakcyjnych proporcjonalnie do wysokości kwoty wskazanej w składanej przez niego oferty. Par. 11. Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis Duoinvest.pl powinny być kierowane drogą pocztową na adres Duoinvest.pl sp. z o.o., ul. Korkowa 24a, 04-502 Warszawa, KRS 0000843142, NIP 9522206461 lub też elektronicznie na adres poczty elektronicznej biuro@duoinvest.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, podmiot, który taka osoba reprezentuje, login w serwisie Duoinvest.pl oraz zwięzły opis problemu uzasadniającego reklamację. 
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w kolejności ich wpływu w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji w formie pisemnej lub 14 dni od wprowadzenia do systemu poczty elektronicznej w sposób umożliwiający odebranie przez Usługodawcę reklamacji wysłanej drogą elektroniczną.
 4. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest zgłaszającemu drogą pocztową na wskazany adres lub drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej. Par. 12. Postanowienia końcowe

 

 1. Duoinvest.pl sp. z o.o., ul. Korkowa 24a, 04-502 Warszawa, KRS 0000843142, NIP 9522206461 zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Użytkowników w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie niniejszego regulaminu, co następuje po opublikowaniu na stronie internetowej Duoinvest.pl zmienionego Regulaminu. 
 2. Użytkownik zachowuje dostęp do pierwotnego oraz zmienionego tekstu Regulaminu w sposób umożliwiający jego bezpośrednio odczytanie i pobranie. 
 3. Inwestycje rozpoczęte przed dniem skutecznego poinformowania Użytkowników odbywają się na zasadach uprzednio obowiązujących. 
 4. Prawem właściwym dla umów o świadczenie Usługi jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 5. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest w języku polskim. 
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Duoinvest.pl. 

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

Martyna Orzełowska