FAQ

I Zabezpieczenie pożyczek

Podstawowym zabezpieczeniem pożyczek w Duoinvest .pl jest hipoteka nieruchomości – wpis w dziale IV księgi wieczystej.

Dodatkowo ze względu na indywidualne uwarunkowania pożyczkobiorców mogą być wykorzystywane zabezpieczenia takie jak:

- przewłaszczenie na zabezpieczenie

- weksel in blanco;

- poręczenie wekslowe;

- dobrowolne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

 

Hipoteka

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, ustanowionym w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności z określonego stosunku prawnego (np. pożyczki), na mocy którego pożyczkodawca może dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia z nieruchomości bądź innych praw będących przedmiotem hipoteki, bez względu na to, czyją stało się własnością lub komu przysługuje prawo i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości lub tych praw. Ustanowienie hipoteki następuje po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej.

 

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Polega na tym, że dłużnik przenosi własność swojej rzeczy na wierzyciela zawierając z nim jednocześnie porozumienie, zgodnie z którym wierzyciel będzie miał prawo zaspokoić się z tej rzeczy jeżeli zabezpieczona wierzytelność nie zostanie wykonana. Ważnym aspektem przewłaszczenia, jest to że jego przedmiot pozostaje w posiadaniu dłużnika.

 

Weksel in blanco

Weksel in blanco jest papierem wartościowym o ściśle przez prawo określonych cechach, wyrażający bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy weksla lub osoby przez niego wskazanej do zapłaty określonej sumy pieniędzy osobie wskazanej w tym dokumencie, w wyznaczonym terminie i miejscu. Weksel in blanco w chwili wystawienia nie jest uzupełniony. Zobowiązanie z weksla in blanco jest związane z dodatkową umową między wystawcą weksla a remitentem (porozumienie lub deklaracja wekslowa), w której strony uzgadniają w jaki sposób i przy zajściu jakich okoliczności weksel in blanco powinien być uzupełniony o brakujące elementy. Z chwilą uzupełnienia weksla in blanco w sposób zgodny z zawartym porozumieniem staje się on wekslem zwykłym

 

Poręczenie wekslowe

Poręczenie cywilne (wekslowe) jest umową, na podstawie której poręczyciel zobowiązuje się do spłaty określonej pożyczki na wypadek niedokonania jej terminowej spłaty przez pożyczkobiorcę. Udzielenie poręczenia następuje przez zawarcie umowy poręczenia między pożyczkodawcą a poręczycielem. Poręczenie może być terminowe lub bezterminowe. Poręczenie jest terminowe, gdy poręczyciel przyjmuje na siebie odpowiedzialność za spłatę pożyczki w ciągu okresu oznaczonego w dokumencie poręczenia. Zobowiązanie poręczyciela wygasa w przypadku: upływu terminu, na jaki zostało udzielone, gdy poręczenie jest terminowe; spłaty pożyczki wraz z odsetkami i kosztami. W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia w umowie poręczenia, poręczyciel jest odpowiedzialny względem wierzyciela jak współdłużnik solidarny.

 

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 ust. 4 i 5 K.p.c.) to oświadczenie składane w formie aktu notarialnego, w którym dłużnik dobrowolnie decyduje się poddać przymusowej egzekucji, w razie niewypełnienia zobowiązania wynikającego z konkretnej umowy, bez rozpoznania sprawy przez sąd. W przypadku spełnienia warunków wynikających wprost ze złożonego oświadczenia, wystarczające jest wszczęcie postępowania klauzulowego, po którym wierzyciel jest uprawniony do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W akcie notarialnym, o którym mowa w art. 777 § 1 ust. 4 K.p.c. wskazuje się obowiązek dłużnika, którym może być zapłata (np. sumy pieniędzy) albo wydanie (np. lokalu). Określony jest także termin spełnienia świadczenia, po którym wierzyciel ma prawo ubiegać się o tytuł wykonawczy. W akcie notarialnym, o którym mowa w art. 777 § 1 ust. 5 K.p.c. wskazuje się górną granicę zapłaty sumy pieniędzy wprost określonej w akcie albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej. Ponadto określony jest warunek (czyli zdarzenie, od którego zależy wykonanie obowiązku) oraz termin, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności.

 

II Zobowiązania podatkowe

Jeżeli pożyczki w DuoInvest.pl udziela osoba fizyczna, to w roli płatnika podatku powinien wystąpić pożyczkobiorca. Z tego powodu kwota wynagrodzenia dla inwestora będzie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku (art. 41 ust. 4 PIT). Z organem skarbowym płatnik rozliczy się wykazując pobrany podatek na PIT-8AR w terminie do 31 stycznia roku następnego. W tym wypadku inwestorzy nie muszą uwzględnić w swoim zeznaniu kwot wynagrodzenia.

 

W przypadku, w którym osoba fizyczna otrzymuje od pożyczkobiorcy pełną kwotę raty brutto, jest ona zobowiązana do odprowadzenia podatku od uzyskanego wynagrodzenia w wysokości 19 % na formularzu PIT 36 w dziale L, poz. 216.

 

Szczegółowych informacji w sprawie podatków udziela Krajowa Informacja Podatkowa

(czynna pon-pt 7:00-18:00) pod numerami:

 

801 055 055 – z telefonu stacjonarnego

 

(22) 330 0330 – z telefonu komórkowego,

 

+48 22 330 0330 – z zagranicy

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

Martyna Orzełowska